روزنامه‌نگاری در ایران (مرداد ١٣٥٦- تیر١٣٨٤):

 از رسالت تا حرفه

 

حسین شهیدی

(١٣٩٣−١٣٣٢)

 

یادداشتی بر انتشار متن فارسی

 

متن انگلیسی در آمازون:

 

فهرست متن فارسی (انتشار چاپی آبان 96):

 

فصل ١

آخرین سال‌های شاه (٥٧-١٣٥٦)

   

فصل ٢

بهار آزادی (٥٨ــ ١٣٥٧)

 

فصل ٣

نبرد بر سر  کیهان و مرگ  آیندگان

 

جنگ، بازسازی، بازگشت روز‌نامه نگاری (٧٥-١٣٥٩)

 

فصل ٥

دومین "بهار آزادی" (٧٧- ١٣٧٦)

 

فصل ٦

"تهاجم فرهنگی" (٧٩-١٣٧٧)

 

فصل ٧

دومین پائیز (٨٤-١٣٧٩)

 

زن و روزنامه‌نگاری

 

"صدا و سیما"

 

فصل ١٠

"تورنمایی" و "تورنویسی"

 

فصل ١١

سازماندهی، آموزش، کارآموزی

 

فصل ١٢

آشفتگی در فکر حقوقی

 

فصل ١٣

نتیجه‌گیری

 

جدولها، منابع، نمایه

 

 

 

 
 

صفحۀ‌‌ اول   كتاب  مقاله / گفتگو/ گفتار          لوح   فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

 

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

 

 

 

 نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.