صفحۀ‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها

آآنچنان كه بودیم

 

از مجموعه عكسهای كتاب

پيدايش عكاسی در شيراز

منصور صانع

انتشارات سروش، 1369

 

جا دارد اين مجموعه، با مقدمۀ چندبخشی و آموزندۀ آن، تجديد چاپ شود.  با ويراستار و ناشر كتاب موافقيم كه بهتر است حاشيه‌های نامنظم و شكستگی برخی نگاتيف‌های شيشه‌ای ِ قديمی (نه سلولوئيد) به همين صورت بی‌‌رتوش بماند و امكانات دستگاه اسكن برای حفظ حالت اوليه به كار رود، نه ترميم عكسها با معيارهای امروزی.

نام عكاس برخی از اين آثار معلوم نيست. 

 

 

 

مصدق‌السلطنه (دكتر محمد مصدق) والی فارس
شيراز

1299

 

 

 


 

شعرای فارس
شيراز

آذر 1308
عكاس: ميرزا فتح‌الله چهره‌نگار
 


راببيدرانات تاگور در آرامگاه سعدی
شيراز،‌ فروردين 1311
عكاس: ميرزا فتح‌الله چهره‌نگار
 

 

گاراژ هند و ايران،‌ دروازۀ اصفهان
شيراز

‌حدود سال 1310
 

 

 

مجسمۀ شاپور اول ساسانی

غار شاپور، حوالی ‌كارزون

1318

عكاس: ميرزا فتح‌الله چهره‌نگار

 

 

اين مجسمۀ ‌شش متری و 30 تنی در قرن سوم ميلادی با تراشيدن رسوبات گچی غار ايجاد شده است.  گمان می‌رود مهاجمان عرب آن را سرنگون كردند و بخشی از صورت مجسمه را از بين بردند.

در سال 1336 مهندسان لشكر 10 فارس آن را به حالت اوليه بر پا كردند.

 

 

خيابان زند، فلكۀ شهرداری در نيمروز
شيراز، 1343
عكاس: منوچهر چهره‌نگار
 

 

به سال هفتاد/ چه برفی‌افتاد

زنده‌كنندۀ‌ خاطرۀ برف تاريخی دی ماه 1343 شيراز كه مدرسه‌ها را تا هفتۀ‌ بعد تعطيل كرد.

از پنجرۀ ادارۀ دادگستری و رو به شمال غربی،‌ ساختمان شهرداری در سمت راست و پرچم دانمارك (؟)‌ كه برای ديدار پادشاه آن كشور برافراشته شده بود كنار ميدان ديده می‌شود. 

 

 

مؤيدالملك در باغ گلشن (عفيف‌آباد)
شيراز، بين سالهای 1300 تا 1302
 

به گلشن رفتم و در خون نشستم

كه هر جا غنچه‌ای‌ ديدم دلی بود

باغ عفيف‌آباد،‌ كنار خيابان قصرالدشت امروزی، باشگاه ارتش و سرانجام موزۀ نظامی شد و از صدمات مصادره مصون ماند.  از معدود خانه‌های مجلل قرن نوزدهم و عصر قاجار است كه معماری ِ مدرن دارد، كاملاً سالم مانده و می‌توان با شيوۀ زندگی‌ امروزی در آن سكونت كرد.

 

 اعدام در شيراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نخستين بيمارستان روانی شيراز
1308


 

ادارۀ پست ايالتی فارس
شيراز
حوالی ‌1300
عكاس: ميرزا حبيب‌الله چهره‌نگار (؟)

 

جشن كشف حجاب
شيراز، 1314
 

خيابان زند
شيراز 1308-1307
عكاس: ميرزا فتح‌الله چهره‌نگار
 

 چهارراه زند
شيراز، حدود سال 1310
عكاس: ميرزا فتح‌الله چهره‌نگار
 

خيابان منوچهری
شيراز، حدود سال 1310
عكاس: ميرزا فتح‌الله چهره‌نگار
 
 

 

 

شديداً حقيقی، نه مجازی

تركيب سركوب را كه در رديف قلعه‌كوب و خرمنكوب و شمع‌كوب است گاه به جای عمل سركوبی (اسم مصدر از ريشۀ سركوفتن) به كار می‌برند.

درهرحال، تـَـلّ ِ سرهايی كه واقعاً و به نحو فيزيكی كوبيده شده بيشتر يادآور گوشتكوب است.

(شرح عكس از كتاب  اختناق ايران، نوشتۀ مورگان شوستر)

 
 

 

. . .  و آنچنان كه بودند

 

خيابان ريجنت، لندن، اوايل قرن بـيستم

عكاس: هالتن دويـچ

 

زمانی رهگذران بايد چنان با احتياط از ميان تپالۀ اسبها قدم بر‌ می‌داشتند كه گويی ميدان مين است.  با انقراض كالسكه و ناپديدشدن اسب از خيابانها، لبۀ پائينی لباس بانوانی كه پيشتر دامن‌كشان می‌خراميدند از زمين فاصله گرفت و به هوا جهيد.  توالی‌ وقايع به منظور حفظ فاصله منطقاً بايد برعكس باشد.

  

 

 

editor@lawhmag.com

 mGhaed@lawhmag.com  

نقل مطالب این سایت با ذكر ماخذ یا با لینك آزاد است.

X