قدرتهاى

جهان مطبوعات

 

Powers of the Press

The World's Great Newspapers

Martin Walker

Quartet Books,  London, 1982

مارتين واكر

352 صفحه، نشرمركز، 1372، ويرايش دوم‏ 1382

همراه با

وقايع‏ نگارى ِ يك شكست‏:‌  بازتاب آخرين سالهاى رژيم شاه

در دوازده روزنامۀ بزرگ جهان‏

    

( تقدّس و ابتذال ستونهاى چاپى (يادداشت مترجم

 يادداشت مؤلف

 مقدمه

 

 تايمز

 

يادداشتي در معرفى سرمقاله

 

لوموند

 دى ولت

 كوريه‏ رِه دلاّ سِرا

 پراودا

 الاهرام

 آساهى شيمبون

 نيويورك تايمز

 واشنگتن پست

 گلُوب اَند مِيل

 اِيج

 راند دِيلى مِيل

 

 وقايع ‏نگارىِ يك شكست:  مطالب هر يك از دوازده روزنامه دربارۀ ايران‏ از سال 1350 تا سقوط شاه

 

 نتيجه ‏گيرى

 نمايه

 

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

X